Híres szlovák személyiségek

A híres szlovák személyiségeket bemutató sorozat eddigi cikkei a Valóság folyóiratban jelentek meg. A sorozatnak az a célja, hogy a magyar olvasóközönség is megismerhesse azokat a szlovákokat, akik híresek Szlovákiában, de ismeretlenek Magyarországon, valamint jelentős magyar kötődéssel rendelkeznek.

 

Az Osztrák–Magyar Monarchia katonája, az oroszországi Cseh–szlovák Légió egyik parancsnoka, az első szlovák tábornok és a Szlovák Nemzeti Felkelés katonai vezetője

Gondolatok Rudolf Viestről

VALÓSÁG – 2016/6: (LIX/6) pp. 81–91. (2016)

Rudolf Viest (Vieszt), a csehszlovák haderő első szlovák nemzetiségű tábornoka alapvető személyisége a cseh és szlovák katonai hagyományoknak. Korunkban – Szlovákiában, de Csehországban is – nagy tisztelet övezi a személyét, amely a posztumusz (in memoriam) kapott magas állami kitüntetésekben is megnyilvánul. Szlovákiában négy településen neveztek el róla utcát. Mártíromsága még inkább növelte hősi mítoszát. A XX. század első felében a szlovák nemzetet érintő katonai eseményeknek, mint az I. világháborúnak, a Cseh-szlovák Légió küzdelmeinek, a csehszlovák haderő létrehozásának, a csehszlovák emigráció katonai fellépésének, valamint a Szlovák Nemzeti Felkelésnek megkerülhetetlen szereplője volt. Az 1918–1939 közötti csehszlovák hadsereg egyedüli szlovák tábornoka, így katonai tudását és vezetői képességét még a csehekből álló csehszlovák tábornoki kar is elismerte.

(A kép forrása: https://www.najkrajsikraj.sk/viest-rudolf/ )

Magyar kapcsolat: Az Osztrák–Magyar Monarchia területén született. Budapesten járt felsőfokú tanintézetben, majd ott is dolgozott. A Magyar Királyi 5. (honvéd) gyalogezredben szolgált. Az első bécsi döntést követően a szlovák–magyar tárgyalódelegáció tagja volt. Magyarországon keresztül emigrált.

Elérhetőség: jelenleg nincs (https://www.dimag.hu/magazin/Valosag

 

Az Osztrák-Magyar Monarchia katonája, a Cseh-szlovák Légió tisztje, a csehszlovák haderő főtisztje, a Szlovák Köztársaság tábornoka:

Gondolatok Augustín Malárról

VALÓSÁG – 2014/12: (LVII/12) pp. 29-39. (2014)

Augustín Malár tábornok a szlovák katonai hagyományok egyik meghatározó alakja, aki nagy szerepet vállalt a szlovák haderő, vagyis a szlovák katonai hagyományok megteremtésében. Az 1939–1944 között létezett Szlovák Köztársaság egyik meghatározó katonai személyisége, aki megfelelő harcászati–hadműveleti ismeretekkel rendelkezett a magasabb egységek vezetéséhez és katonai műveletek irányításához. Ebben az időszakban talán az egyik legfelkészültebb szlovák katonatiszt volt, amelyet alátámaszt, hogy meghatározó szerepet vállalt a szlovák katonai felsőoktatás megalapításában. A katonai elméleti ismereteit nemcsak csehszlovák katonai felsőoktatási intézményekben, hanem Franciaországban és Romániában is bővítette. A hivatásos katonai professzionalitását az is erősíti, hogy hiányzott belőle az a politikai érzék, amellyel nagyobb sikereket tudott volna elérni, valamint amelynek hiánya a bukásához és a halálához vezetett. A tábornok életéről átfogó monográfia még Szlovákiában sem született, rövidebb – szakfolyóiratokban és életrajzi kiadványokban megjelent – visszaemlékezések alapján ismerhető meg a története.

(A kép forrása: https://www.generals.dk/general/Mal%C3%A1r/Augustin/Czechoslovakia.html)

Magyar kapcsolat: Az Osztrák-Magyar Monarchiában született, Sopronban fejezte be középiskolai tanulmányait, Kőszegen vonult be a Császári és Királyi 72. gyalogezredhez, majd Magyarország ellen harcolt 1919-ben és 1939-ben is.

Elérhetőség: jelenleg nincs (https://www.dimag.hu/magazin/Valosag

 

Az Osztrák-Magyar Monarchia katonája, a csehszlovák haderő tisztje, a Szlovák Köztársaság védelmi minisztere és a csehszlovák állam kishivatalnoka: Gondolatok Ferdinand Catlosról

VALÓSÁG – 2012/12:(LV/12) pp. 37-49. (2012)

Ferdinand Catlos tábornok Közép-Európa XX. századi hadtörténelmének egyik meghatározó alakja. Döntő szerepe volt az önálló szlovák haderő létrehozásában, valamint Szlovákia második világháborús katonai részvételében, többek között a Lengyelország elleni hadjáratban. A jelenlegi Szlovákia számára a tábornok második világháborús szerepe, 1939–1945 között fennálló Szlovák Köztársaság vezetésében történő részvétele miatt teljes mértékben nem vállalható, de a történelemkönyvekben, valamint a hadtörténeti kutatásokban nagy hangsúlyt helyeznek rá. Catlos életét és katonai pályafutását az ellentmondásosság jellemezte, mert valódi karriert csak 1939–1945. között ért el, amelyért az azt követő 28 évben bűnhődött. 1939-et megelőzően nem mondható, hogy sikeres katonai pályát futott be, mert 18 évnyi szolgálat után nem volt önálló alakulatparancsnok, ellentétben a hasonló korú tiszttársaival. Ezért volt váratlan, hogy Jozef Tiso őt választotta nemzetvédelmi miniszternek. Miniszteri tisztségében azonban megjelent, hogy inkább katonának, mint politikusnak tartotta magát. A miniszter túl későn eszmélt rá, hogy nem Szlovákia érdekeit szolgálja, de addigra már jelentősen kompromittálta magát a klerofasiszta szlovák kormány tagjaként, kiemelten a szlovákiai zsidók és a romák elleni erőszakos fellépés során. Ennek ellenére kísérletet tett pozíciójának átmentésére, amelyet alátámaszt az általa a szovjeteknek készített memorandum is.

(A kép forrása: https://vojenskaakademiehranice.ic.cz/mobilizace1938.html)

Magyar kapcsolat: Az Osztrák-Magyar Monarchiában született, édesapja kőművesként a budapesti millenniumi építkezéseken dolgozott. Catlos fiatal katonaként az eperjesi 67. gyalogezrednél szolgált. 

Elérhetőség: PDF file

 

A magyar föld szülötte, a csehszlovák haderő katonája és a szlovák fasisztaellenes felkelő: Gondolatok Ján Golianról

VALÓSÁG –  2010/9: pp. 53-64. (2010)

Ján Golian altábornagy a szlovák hadtörténelem egyik meghatározó alakja, akinek a neve egybeforrt a Szlovák Nemzeti Felkeléssel, amely a közép-európai antifasiszta mozgalmak egyik legjelentősebb vállalkozása volt. Golian nevét Szlovákiában összekötik a szlovák katonai hagyományokkal és a hős fogalmával. Méltán lehet nevezni az egyik leghíresebb szlovák katonának, akinek a cselekedetei a szlovákok számára mindig vállalható volt. Viszonylag ellentmondásos személyiségnek tekinthető, mert a különböző szakirodalmi források eltérően értékelik katonai sikereit, eredményességét, valamint politikai megnyilvánulásait, de a szlovákok minden esetben példaképként nyilatkoznak a tábornokról. Halálát követően, 1948-ban települést is elneveztek róla. A tábornok ennek ellenére ismeretlen a magyar közvélemény előtt, a magyar történelemkönyvek is csak elvétve említik meg, mint az SNP egyik katonai vezetőjét.

(A kép forrása: https://www.muzeumsnp.sk/index.php?a0=historia&a1=jan_golian)

Magyar kapcsolat: Az Osztrák-Magyar Monarchiában született, a jelenlegi Magyarország területén (Dombóváron) egy szlovák nemzetiségű családban látta meg a napvilágot, valamint gyermekkorában magyar tannyelvű iskolába járt.

Elérhetőség: PDF file

 

A tudós, a francia tábornok, a csehszlovák miniszter és a szlovák hazafi: Gondolatok Milan Rastislav Štefanikról

VALÓSÁG – 2005/2: pp. 80-82. (2005)

Milan Rastislav Štefanik annak ellenére, hogy a szlovák történelem egyik meghatározó alakja kevésbé ismert a közép-európai régióban. A Szlovák Köztársaságban Štefanik személyiségét összekötik az államisággal, a katonai hagyományokkal és az első csehszlovák állam megalapításával. A híres szlovákok közül – viszonylag rövid élete ellenére – az egyik legösszetettebb személyiség volt, mert francia állampolgárként és a francia hadsereg tisztjeként meghatározó szereplője volt a csehszlovák függetlenségi mozgalomnak, valamint a halála után, a két világháború között „a szlovák nemzeti ébredés” szimbólumává vált. Jelentős szerepet játszott az I. világháborút követően létrejövő Csehszlovák Köztársaság meglapításában. Katonai tevékenysége nem csak abban nyilvánult meg, hogy a francia hadsereg tagjaként részt vett az antant oldalán a központi hatalmak elleni harcokban, hanem fő szerepet vállalat a csehszlovák légiók megszervezésében, amelyek jelentős segítséget nyújtottak az olasz és az orosz fronton a szövetségeseknek. A szakirodalom inkább zseniális diplomatának tekinti, mint nagy hadművésznek. Štefanik a nemzetközi tudományos világban leginkább csillagászként ismert, mint politikusként. Fő kutatási területe a napkutatás volt.

(A kép forrása: https://www.tatranci.sk/en/index.php?obrazky=12)

Magyar kapcsolat: Az Osztrák-Magyar Monarchiában született. Sopronban és Szarvason is járt iskolába. Az elemi iskolai és a gimnáziumi évei alatt feltehetően jól megtanult magyarul is és megismerkedett a magyar kultúrával és történelemmel.

Elérhetőség: https://www.valosagonline.hu/index.php?oldal=cikk&cazon=537&lap=0