Nemzetbiztonsági elméletek

 

A kritikai gondolkodás szerepe a hírszerző elemző-értékelő munkában

FELDERÍTŐ SZEMLE XI/2: pp. 90-99. (2012)

 

Résümé: „A szerző a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének egyetemi adjunktusa, a hírszerző elemző-értékelő elmélet oktatója, aki ezen a területen folytat kutatásokat a hírszerzés elméletének korszerűsítése érdekében. Tanulmányában a hírszerző elemző-értékelő elméletének egyik Magyarországon  még nem publikált új eljárását mutatja be. Az elmélet adaptálása során a gyakorlati alkalmazásának lehetőségeire helyezi a hangsúlyt. A kritikai gondolkodás alkalmazása a hírszerző elemző-értékelő munkában egy újszerű megközelítés, annak érdekében, hogy az elemző-értékelő ellenőrizze a gondolkodási (elemzési) folyamatát. Az elméletet eredetileg az Amerikai Egyesült Államokban dolgozták ki, amely először az emberi gondolkodásban a logikai következtetés folyamatának vizsgálatára irányult, majd 2000-es években alkalmassá tették a hírszerző elemző-értékelő munkában történő alkalmazásra. A hírszerzés elemzés-értékelés során a kritikai gondolkodás célja, hogy javítsa a hírszerző elemző-értékelő munkáját, valamint csökkentse a logikai következtetések során elkövetett hibák számát. A módszer alkalmazása során a kritikai gondolkodás nyolc eleme segítséget nyújt az elemző-értékelőnek, hogy a problémamegoldás során a gondolkodó ne kövessen el hibás gondolati ugrásokat, valamint minden olyan tényezőt figyelembe vegyen, amely szükséges a valós eredmények eléréséhez. A szerző a terrorfenyegetettséggel kapcsolatos példán keresztül mutatja be az elmélet gyakorlati hasznát. A gondolkodási szabályok ellentétpárjai pedig segítséget nyújtanak ahhoz, hogy a probléma megoldásának folyamatában az adott gondolat/következtetés mennyire segíti az eredmény elérését. A szerző erre afganisztáni példákat hozott fel. A tanulmányt elsősorban a nemzetbiztonsági elmélet oktatásában, valamint a hírszerző elemző-értékelő munkában ajánljuk, de mindenki számára értékes lehet az elmélet megismerése, aki javítani szeretné a logikai következtetéseit.”

 

Elérhetőség: https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2012-2.pdf

 

Művészet vagy tudomány?: Gondolatok a hírszerző elemzés-értékelésről

FELDERÍTŐ SZEMLE XI/3-4: pp. 139-151. (2013)

 

Résümé: „A szerző a munkájában kísérletet tesz a nemzetbiztonsági elméletek keretén belül megtalálni a hírszerző elemző-értékelő elméletet. Bemutatja a nemzetközi hírszerző közösségben az elemző-értékelő elméletről szóló tudományos vitát, hogy az elmélet tudomány vagy művészet, amelyet követően állást is foglal a kérdésben. Ezt követően megvizsgálja, hogy Magyarországon a tudományos életben hol találhatók a nemzetbiztonsági tanulmányok, így a hírszerző elemző-értékelő elmélet. A tanulmányban a szerző több mint húszéves szakmai tapasztalatait, valamint a nemzetközi és a hazai szakirodalmat felhasználva megalkotja a hírszerző elemző-értékelő elmélet keretét és alapfogalmát.”

 

Elérhetőség: https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2012-3-4.pdf

 

Korszerű elemző-értékelő eljárások alkalmazása a hírszerzésben

HADTUDOMÁNY 2013/1-2: pp. 77-90. (2013)

 

A tanulmány a 2012. május 24-ei konferencián tartott előadásom szerkesztett és kibővített változata.

 

Részlet: „A hírszerző szolgálatok sikerességét jelentős mértékben meghatározza az elemző-értékelők teljesítménye. Az adatszerzők ugyan megszerezhetik a szükséges adatokat, de ha az elemző-értékelők nem teszik azokat érthetővé a felhasználók (vagyis az állami és katonai felső vezetők) számára, valamint tapasztalataikkal, illetve az alkalmazott eljárások felhasználásával nem jutnak következtetésekre, nem dolgoznak ki forgatókönyveket, előrejelzéseket, akkor a rendelkezésre álló információk nem tudják megfelelő mértékben támogatni a felhasználók döntéseit. Az információk hiányában az állami és a katonai felső vezetők nem megfelelő döntéseket hozhatnak, amelyek hatásai negatívan befolyásolhatják az ország biztonságát és érdekeinek érvényesítését.”

 

Elérhetőség: https://www.mhtt.eu/hadtudomany/HT_2013_1-2_mhtt.pdf

 

 

A hírszerzés szerepe, jelentősége, az információgyűjtés fajtái és formái

In: Kobolka István (szerk.): Nemzetbiztonsági alapismeretek, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013, ISBN 978-915-5344-32-9, pp. 95-113.

 

6. Fejezet

6.1. A hírszerzés alapjai

6.1.1. Miről szól a hírszerzés?

6.1.2. A hírszerzés hagyományai

6.2. A hírszerzési ciklus

6.3. Információigények fogadása

6.4. Adatszerzés

6.5. Adatfeldolgozás, előértékelés

6.6. Elemzés-értékelés

6.7. Tájékoztatás

6.8. Hírszerző műveletek

6.9. A hírszerzés különböző szintjei

6.10. A hírszerzés szervezetei

 

Elérhetőség: Nemzeti Közszolgálati Tankönyv Kiadó Zrt.

 

Nyílt forrású adatszerzés (OSINT)

In: Kobolka István (szerk.): Nemzetbiztonsági alapismeretek, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013, ISBN 978-915-5344-32-9, pp. 115-124.

 

7.1. Nyílt forrású adatszerzés (OSINT)

A nyílt forrású adatszerzés alapfogalmai

A nyílt forrású adatszerzés és szerepe a hírszerzésben

A nyílt forrású adatszerzés szervezetei

A nyílt forrású adatszerzés forrásai

A nyílt forrású adatok felhasználása

A nyílt forrású adatszerzés módszerei

 

Elérhetőség: Nemzeti Közszolgálati Tankönyv Kiadó Zrt.

 

Egyéb hírszerzési ágak

In: Kobolka István (szerk.): Nemzetbiztonsági alapismeretek, Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt., 2013, ISBN 978-915-5344-32-9, pp. 153-158.

 

7.4. Egyéb hírszerzési ágak

7.4.1. Képi felderítés (IMINT)

7.4.2. Kiberhírszerzés (CYBINT)

7.4.3. Mérés és jelmeghatározó hírszerzés (MASINT)

7.4.4. A pénzügyi (FININT), az üzleti (MARKINT) és a kulturális hírszerzés (CULTINT)

 

Elérhetőség: Nemzeti Közszolgálati Tankönyv Kiadó Zrt.

 

Létezik-e még a hírszerzési ciklus?: Miről szól a hírszerzés?

FELDERÍTŐ SZEMLE XII/1: pp. 43-57. (2013)


Résűmé: „A XX. század második felétől a hírszerzési ciklus meghatározó szereplője a hírszerzés folyamatának, amely alapján működnek a hírszerző szolgálatok. Az elmúlt tíz évben, kiemelten az angolszász szakirodalomban egy tudományos vita alakult ki, amely arra vonatkozik, hogy a hírszerzési ciklus már nem fedi le a hírszerzés folyamatát. A vitában részt vevők tíz témakörben vitatták a hírszerzési ciklus érvényességét. Ezekről azonban megállapítható, hogy általában olyan problémákat vetnek fel, amelyek nem befolyásolják a hírszerzési ciklus elméleti alapjait, hanem a hírszerzési folyamat gyakorlati tapasztalataiból fakadnak. A szerző tanulmányának célja az volt, hogy ezt a tudományos vitát a hazai tudományos közéletbe is bevezesse, valamint választ adjon a felmerülő tíz kérdésre.”

 

 

Elérhetőség: https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2013-1.pdf

 

 

A hírszerző elemző-értékelő munka alapjai

 

FELDERÍTŐ SZEMLE XII/3: pp.90-99. (2013)

                  

Rezűmé: A szerző, aki a hírszerző elemző-értékelő tantárgyakat oktatja a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, tanulmányában röviden összefoglalta a hírszerző elemző-értékelő munka alapjait, amellyel az olvasó áttekintést kaphat az elemzés-értékelés tartalmáról. A szerző a hírszerző elemző-értékelő munka rendszerezése keretében tekintette át azokat a folyamatokat, amelyek meghatározzák az elemzés-értékelést. A tanulmány alapján megállapítható, hogy a hírszerző elemzés-értékelés egy tudományos alapokon nyugvó elméleti tevékenység, amelynek központi eleme a problémamegoldás.

 

Elérhetőség: https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2013-3.pdf

 

 

A nemzetbiztonsági szolgálatok rendszere: Nemzetközi gyakorlat a nemzetbiztonsági rendszer kialakítására

NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) MMXIV:(1) pp. 63-100. (2014)

Szerzőtárs: Börcsök András

A szerzők a tanulmányukban 32 ország 122 nemzetbiztonsági szolgálatát megvizsgálva rendszerezték a nemzetbiztonsági rendszer összetevőit, valamint megállapították, hogy milyen nemzetbiztonsági szolgálatok működnek a nemzetközi közösségen belül. Ezt követően – több szempont alapján – csoportosították a nemzetbiztonsági szolgálatokat, valamint megvizsgálták a szolgálatok felügyeletének és irányításának rendszerét is. Megállapították, hogy a szolgálatok számában az elmúlt két évtizedben kettős tendencia figyelhető meg, ami egyrészről újabb szolgálatok létrehozásában, míg másrészről a meglévő szolgálatok összevonásában nyilvánul meg. A tanulmány végén a nemzetközi kitekintés alapján megállapították, hogy Magyarország jelenlegi nemzetbiztonsági rendszere megfelel a nemzetközi mintáknak és trendeknek.

 

Elérhetőség: https://uni-nke.hu/uploads/media_items/borcsok-andras-dr_-vida-csaba-a-nemzetbiztonsagi-szolgalatok-rendszere-nemzetkozi-gyakorlat-a-nemzetbiztonsagi-rendszer-kialakitasara.original.pdf

 

 

Egyszerű nemzetbiztonsági elemző-értékelő módszerek I.: Minták alkalmazása az elemzés-értékelés során

FELDERÍTŐ SZEMLE XIII/2: pp. 48-58. (2014)

 

Absztrakt: A szerző a tanulmányában a nemzetbiztonsági elemző-értékelő eljárásokat vizsgálja, amelynek keretében kísérletet tesz osztályozásukra. Ezt követően az egyszerű elemző-értékelő eljárások elemezésére helyezi a hangsúlyt, amelynek keretében felsorolja azokat, valamint megvizsgálja, hogy az adott problémára melyiket lehet kiválasztani. A cikk következő, fő részében a minták alapján végzett elemző-értékelő eljárást mutatja be. Az eljárás alkalmazása mellett áttekinti azokat az eseteket is, amelyek során mintákat lehet használni.

 

Elérhetőség: https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2014-2.pdf

 

A tudományos képzés rendszere a nemzetbiztonság területén

NEMZETBIZTONSÁGI SZEMLE (ONLINE) MMXIV/Különszám I.: pp. 40-57. (2014)

 

Állambiztonsági szolgálatok - nemzetbiztonsági szolgálatok Képzéstörténeti Szakmai Tudományos Konferencia. Budapest, Magyarország: 

2014.05.14 (Nemzeti Közszolgálati Egyetem)

 

A szerző tanulmányában a konferencián tartott előadását kiegészítve megvizsgálta, hogy Magyarországon mely tudományos kutatóműhelyekben folyik kutatás a nemzetbiztonság elmélete területén. Ezt követően felvázolta, hogy milyen eredmények születtek a kutatások során. Megállapította, hogy Magyarországon a Nemzeti Közszolgálati Egyetem képezi a nemzetbiztonsági elméletek kutatásának központját, de számos magyar országi felsőoktatási intézményben is folytatnak kutatásokat ebben a témakörben.

 

Elérhetőség: https://uni-nke.hu/uploads/media_items/nemzetbiztonsagi-szemle-2014-kulonszam-kepzestorteneti-konferencia-20140624.original.pdf

 

5. Elemző-értékelő tevékenység

In: Dobák Imre (szerk.): A nemzetbiztonság általános elmélete, Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014, pp. 191–205. ISBN: 978 615 5305 49 8

Szerzőtárs: Dr. Kenedli Tamás

 

A nemzetbiztonság elmélete című könyvben Dr. Kenedli Tamással közösen tekintettük át az elemző-értékelő munka alapjait és elméletét, amely során nem csak a nemzetbiztonsági szolgálatoknál, hanem a rendvédelmi szervezeteknél folyó elemzés-értékelés alapjait is elemeztük.

 Az elemzés-értékeléssel kapcsolatos elméletet az alábbi alfejezetekben ismertettük:

5.1. Az elemzés-értékelés szerepe a nemzetbiztonsági és rendvédelmi rendszerben

5.2. Az elemzés-értékelés helye a nemzetbiztonsági és rendvédelmi tevékenységi rendszerben

5.3. Az elemzés-értékelés folyamata

5.4. Az elemzés-értékelés módszerei és eljárásai

5.5. Az elemző-értékelő állomány

5.6. Az elemző-értékelő együttműködés

 

Elérhetőség: https://opac.uni-nke.hu/webview?infile=&sobj=8964&source=webvd&cgimime=application%2Fpdf%0D%0A

 

Egyszerű nemzetbiztonsági elemző-értékelő módszerek II.: Anomáliaelemzés

FELDERÍTŐ SZEMLE XIV/1.: pp. 48–60 (2015)

    

Absztrakt: A szerző tanulmányában folytatja a nemzetbiztonsági elemző-értékelő eljárások bemutatását, amelynek során az anomáliaelemzéssel foglalkozik. A tanulmány elején kísérletet tesz az anomália meghatározására. Az anomáliaelemzést négy fő részre osztja: az anomália beazonosítására, az anomáliák leírására, az anomáliák kialakulásának vizsgálására, valamint az anomáliák következményeinek elemzésére. A felosztást összeveti a szakirodalomban megtalálható anomáliaazonosítási elméletekkel. A tanulmány végén rámutat, hogy a nemzetbiztonsági tevékenység, vagyis az információszerzés eredményeiben is keresni kell az anomáliát.

 

Elérhetőség: https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2015-1.pdf 

 

Mennyiségi hírszerzői elemzés-értékelés – Recenzió

SZAKMAI SZEMLE 2015/1.: pp: 196–201 (2015)

 

Absztrakt:

Ed Waltz amerikai kutató 2014 végén jelentette meg Mennyiségi hírszerzői elemzés-értékelés: Alkalmazott Elemzői Eljárások, Szimulációk és Játékok című angol nyelvű kötetét. A művet a Rowmann&Littlefield adta ki a Biztonsági és Professzionális Hírszerzői Oktatási Sorozat keretében. A kötetben a szerző az általa kifejlesztett elemző-értékelő modelleket mutatja be, valamint leírja a hírszerző elemzés-értékelésről alkotott elméletét. A kötet abból a szempontból kuriózumnak számít, hogy olyan szerző írta, aki nem hírszerzés oldaláról, hanem az információk elemzése-értékelése oldaláról vizsgálja a hírszerző elemző-értékelő munkát. A könyv legértékesebb része az első két fejezete.

 

Elérhetőség: https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/szsz/2015_1_szam.pdf

 

 

A nemzetbiztonsági tevékenység szerepe a társadalomban

(Gondolatok arról, hogy miért van szükség nemzetbiztonsági szolgálatokra)

HADTUDOMÁNY (ONLINE) 2015/E.: pp:221-234 (2015)

 

Rezümé:

A szerző a nemzetbiztonság elméletével kapcsolatos tanulmányában az eddigi kutatási eredményeinek egyes elemeit teszi közzé. A cikkben bemutatja a nemzetbiztonsági szolgálatok funkcióját, amely során bebizonyítja, hogy a szolgálatok hasznos szereplői az ország biztonsági rendszerének. A szolgálatok funkciójának elemzése után meghatározza, hogy a szolgálatok alapvetően két fő feladata van az ország értékeinek védelme és érdekeinek érvényre juttatásának támogatása. A szolgálatok alapvetően egy információ-szolgáltató szervezetek. A tanulmányban megfogalmazza a nemzetbiztonsági szolgálatokkal szembeni követelményeket, valamint megvizsgálja, hogy meddig tart a szolgálatok felelőssége a döntéshozók tájékoztatása során.

 

Elérhetőség: https://www.mhtt.eu/hadtudomany/2015/2015_elektronikus/19_VIDA_CSABA.pdf

 

 

Hírszerzés a 21. században: A mozaikmódszer – könyvismertető

FELDERÍTŐ SZEMLE 2015/2.: pp: 194-199

 

Absztrakt:

A szerző az Antall József Tudásközpont kiadásában megjelent Alfred Rolington „Hírszerzés a 21. században: A mozaikmódszer” című könyvét mutatta be a tanulmányában. A művet jó tanulmánykötetnek lehet tekinteni, de a helyén kezelni, vagyis a címét ki kellene egészíteni az üzleti hírszerzés szóval vagy a nyílt információszerzéssel, mert sajnos a titkos információszerzéssel csak marginálisan foglalkozik.

 

Elérhetőség: https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2015-2.pdf

 

Művelettámogatás a nemzetbiztonsági elemző-értékelő munkában

Az elemző-értékelő munka hatodik feladata

FELDERÍTŐ SZEMLE XIV/4.: pp. 36-49. (2015)

 

Absztrakt:

A szerző az elemző-értékelő munka hatodik – egy újabb – feladatrendszerét foglalta össze tanulmányában. Az elemző-értékelő művelettámogató tevékenység rendszerének bemutatása során két fő részre osztja a feladatrendszert: a nemzetbiztonsági műveletek, illetve a katonai műveletek támogatására. A művelettámogató munka keretében az elemző-értékelők nyers adatokat, valamint elemzett-értékelt információkat biztosítanak a műveletet tervező, szervező és végrehajtó állomány, valamint a műveletről döntést hozó vezetők számára.

 

Elérhetőség: https://www.knbsz.gov.hu/hu/letoltes/fsz/2015-4.pdf